Lukk

Over 100 forskjellige steder er vurdert

I letingen etter et nytt deponi som skal erstatte Langøya, er over 100 lokaliteter vurdert av NOAH. NOAH mener at gruvene i Brevik er de best egnede for et fremtidig deponi.

Deponiet for farlig avfall på Langøya vil være fullt i 2022. NOAH har siden 2007 søkt etter et nytt sted å etablere deponi. Mer enn 100 forskjellige steder ble vurdert i første omgang. Også steder i Sverige ble vurdert, uten å finne egnet sted.

De innledende vurderingene endte med en liste på 12 steder som ble grundigere undersøkt. Listen ble etterhvert redusert til tre aktuelle lokaliteter. Konklusjonen fra det grundige arbeidet var at Dalen / Kjørholt gruver er det best egnede stedet for et fremtidig deponi.

Mange krav

I starten av arbeidet med deponivalg ble det satt opp en liste med krav til et fremtidig deponi. De fleste stedene var uaktuelle fordi deponiet ville bli for lite. Nærhet til sjø, vei og jernbane var et annet viktig krav flere steder ikke oppfylte. På kravene innenfor geologi og fjellkvalitet var også Brevik det best egnede stedet.

Totalt sett kom Brevik best ut av alle stedene som ble vurdert. Brevik har stort volum under havnivå, ligger ved sjøen og avfallsbesitterene. NGI vurderer kalkstein som godt egnet for denne type deponi og det er allerede et kompetansemiljø tilknyttet gruvene.

Nærheten til boligbebyggelse er en utfordring ved valget av Brevik. NOAH vil derfor legge ekstra stor vekt på at alle prosjekterte løsninger tar hensyn til dette.