Lukk

Må håndtere eget avfall

Norge er gjennom internasjonale avtaler forpliktet til å behandle eget farlig avfall.

For å unngå dumping av farlig avfall i fattige land og sørge for forsvarlig behandling av avfallet, har 182 stater og EU skrevet Baselkonvensjonen.

Det er inngått et samarbeid mellom de nordiske land om samarbeid i behandling av farlig avfall.

Konvensjonen ble skrevet på slutten av 80-tallet og forplikter hvert enkelt land til å ha tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet. Det er i strid med avtalen å eksportere avfall til et land som ikke har underskrevet konvensjonen.

Illegal eksport av farlig avfall er et internasjonalt problem. Avfallet representerer alvorlig helse- og miljøfare i mottakerlandet fordi materialet ikke håndteres på en betryggende måte.

Nordisk marked

Norges forpliktelse innebærer at vi skal sluttbehandle og håndtere eget farlig avfall på en miljømessig forsvarlig måte. Mange typer farlig avfall krever spesialkompetanse og spesialiserte anlegg.

De nordiske landene er derfor enige om å samarbeide om avfallsbehandlingen. Det ble etablert et felles nordisk marked for håndtering av farlig avfall.

Norge eksporterer avfall som vi ikke har behandlingsløsninger for, eller kapasitet til å håndtere selv, til andre land. Samtidig tar vi imot farlig avfall som vi har ekspertise og kapasitet til å håndtere.

Flyveaske er sluttproduktet etter at husholdningsavfall og industriavfall er brent i spesialovner og har levert fjernvarme. Dette er en type avfall som vi i Norge har bedre løsninger for å behandle enn de andre nordiske landene. Det skyldes blant annet at vi i Norge sluttbehandler asken til gips, noe som «låser inne» tungmetaller i en fast masse og hindrer at de havner i kretsløpet.

Netto eksport

Det meste av avfallet Norge eksporterer går til Sverige. Avfallet vi får tilbake kommer i hovedsak fra Danmark og Sverige. De siste årene har eksporten økt, mens importen har sunket. Norge er altså netto eksportør av farlig avfall.