Lukk

Et sikkert anlegg

Det er gjort en lang rekke undersøkelser om bruk av gruvene i Brevik til deponi. Våre vurderinger tilsier at det vil bli et sikkert anlegg, med liten risiko for utslipp og ulykker.

I forbindelse med valget av Brevik har NOAH gjort en lang rekke undersøkelser rundt etablering og drift av behandlingsanlegget.
Driften av anlegget reguleres av Avfallsforskriften. I forskriften er det ingen bestemmelser om plassering et behandlingsanlegg.
Behandlingen av avfallet vil foregå i et nybygget anlegg i det tidligere dagbruddet i Dalen gruve. Anlegget vil ligge omtrent 500 meter fra boligbebyggelse i luftlinje.

Ikke mer støy enn i dag

Flyveasken vil bli fraktet i lukkede båter og biler. Syren kommer i lekter. Lossingen av avfallet vil skje under strenge sikkerhetstiltak for å unngå utslipp til sjø, luft og grunn.

Undersøkelser gjort av gruven og omgivelsene viser at etableringen av deponiet ikke vil føre til mer støy eller flere boliger som er berørt av støy. Det lukkede transportbåndet vil ikke bidra med støy fra bevegelige deler.

Luftkvalitet

Analyser viser at den økte skipstrafikken ikke vil påvirke Dalsbukta og Eidangerfjorden verken på lang eller kort sikt.
Luftkvaliteten i området vil bli berørt i liten grad. NOAH ønsker likevel å bidra til bedre luftkvalitet i Brevik og vil arbeide for å etablere landstrøm for båtene. 90 prosent av utslippene fra skipene kan kuttes på denne måten.

Sikkerheten til sjøs

Etableringen av NOAHs anlegg er antatt å gi en ubetydelig negativ endring av havnesikkerheten. Sikkerheten på sjøen antas også å være tilnærmet som nå, men NOAH vil øke beredskapen og overvåkningen av farvannet.