Lukk

Flyveaske

Flyveasken som skal behandles i Brevik inneholder rundt tre prosent tungmetaller. Det gjør at den betraktes som farlig avfall. Asken er likevel ikke akutt giftig og kan berøres på lik linje med sement.

Flyveaske er et sluttprodukt fra forbrenningsanlegg for avfall fra husholdninger og industri. Asken har forskjellig innhold avhengig av avfallssammensetningen og må derfor behandles ulikt. Riktig behandling av slik aske er NOAHs kjernekompetanse.

Flyveaske fra kullfyrte kraftverk har i mange år vært brukt i produkjsonen av sement. Opp mot 30 prosent av betongen kan være aske.

Flyveaske fra forbrenning av avfall kan derimot ikke brukes i betong. Innholdet i asken varierer med avfallet som er brent. Det gir kvalitetsvariasjoner som gjør at den ikke egner seg for betongproduksjon.

Asken NOAH behandler inneholder omtrent tre prosent tungmetaller, resten er metalloksider og salter. Andelen tungmetaller er nok til at den regnes som farlig avfall.

Asken kan delvis renses for tungmetaller, med dagens teknologi er dette svært kostbart. NOAH utvikler teknologi for å kunne resirkulere deler av flyveasken.

Asken er basisk og kan derfor brukes til nøytralisering av avfallssyrer, og erstatter da bruk av jomfruelige materialer som kalkstein og brent kalk.