Lukk

Industriavfall

Industriavfall er avfall fra ulike typer industri som inneholder forskjellige typer uorganiske stoffer som er miljøskadelige.

Industrien skal bringe avfall til godkjente avfallsanlegg. Noe kan bli gjenvunnet mens det som ikke kan gjenvinnes blir behandlet og deponert. Av det som mottas vil typisk 10 prosent være definert som farlig avfall.

Avfallet kan være forurensete jordmasser fra oppgravingsprosjekter og sedimenter fra opprydning i havner og fjorder. Annet avfall er forurenset støv fra industrien og ulike typer kjemikalier som er benyttet i kjemisk industri. For eksempel inneholder bunnstoff til båter metaller som er klassifisert som farlig avfall.

Deponiet i gruvene i Brevik skal også ta i mot denne typen avfall.