Lukk

Mesteparten kommer med båt

80 prosent av det farlige avfallet som skal behandles i Brevik vil komme med båt.

Behandlingsanlegget i Brevik er planlagt å motta og behandle opp mot 500 000 tonn flyveaske og 200 000 kubikkmeter utvannet svovelsyre som tilsvarer 50 000 tonn konsentrert syre.

I tillegg planlegges mottak av inntil 200.000 tonn industriavfall.

80 prosent av det som skal leveres til behandling vil komme med båt, resten kommer med lastebiler. I gjennomsnitt vil det komme én båt om dagen med avfall som skal behandles. Båtene vil være vesentlig mindre enn båtene som vil levere kalkstein til Norcems fabrikk.

Det farlige avfallet utløser ikke losplikt for skipene til Brevik. Heller ikke ved dagens deponi på Langøya er det losplikt.

Lukket system

Lossingen av biler og båter vil skje under strenge sikkerhetstiltak for å hindre utslipp til sjø, luft og grunn. Transport av syre og aske vil skje i et lukket system for å unngå miljøutslipp.

Industrisyren som nøytraliseres i prosessen kommer med lekter fra Kronos Titan AS i Fredrikstad. Biltransporten til NOAHs anlegg vil ikke medføre noen økning i forhold til dagens trafikksituasjon. I snitt vil 15 lastebiler daglig levere avfall til anlegget. Dette er like mange biler som blir borte når Norcem legger ned dagens virksomhet i pukkverket.

NOAH har gjennom 20 års drift av anlegget på Langøya ikke hatt ulykker med skipstrafikken.