Lukk

Sikkerheten først

Sikkerheten er det aller viktigste for NOAH når avfall skal behandles og sluttdeponeres.

Gruvene i Brevik regnes som et trygt sted for sluttdeponering av farlig avfall.

Frem mot driftsstart må de gamle gruvene tilrettelegges for å gjøre anlegget egnet til den nye bruken. Frem mot driftsstart må de gamle gruvene tilrettelegges for å gjøre anlegget egnet til den nye bruken. Dette omfatter ulike typer sikringsarbeider som skal hindre ras og ulykker i de gamle gruvegangene, samt oppgradering av den tekniske infrastrukturen i gruvene.

Etableringen av et deponi for farlig avfall i Brevik representerer ingen helseskade for beboerne eller brukerne av nærområdet i Brevik. NOAH har gjennom 25 års drift på Langøya dokumentert at virksomheten ikke representerer noen helsefare verken for ansatte eller omgivelsene.

Virksomheten skjer under strenge reguleringer, tilsyn og et regelverk som skal sørge for tilfredsstillende sikkerhet både for omgivelsene og de ansatte.

NOAH har gode erfaringer med et strengt regelverk etter 25 års drift på Langøya.

Eget industrivern

NOAH har et eget industrivern på Langøya som er trent i å håndtere og redusere konsekvensene av et eventuelt uhell. Et slikt industrivern vil naturligvis bli videreført i Brevik, med de endringer som er nødvendig for en underjordisk virksomhet.

Stor kompetanse

Norcem har, som driver av gruvene, solid fagkompetanse og kunnskap om forholdene. Den kompetansen vil NOAH gjennom sin etablering beholde og benytte i sin drift.

Trygg deponering

Gruvene er vurdert og funnet som et sikkert deponi. Vannet som lekker inn vil bli renset før det pumpes ut igjen. Miljødirektoratet stiller svært strenge krav til vannkvalitet i sine utslippstillatelser. Blant kravene er at grunnvannet ikke skal påvirkes.
Vannkvaliteten vil bli overvåket kontinuerlig av NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning). I et langtidsperspektiv regnes et underjordisk deponi som sikrere enn et overflatedeponi fordi det deponerte materiale i større grad isoleres fra den menneskelige aktiviteten på overflaten.