Lukk

Forsker på CO2-fangst

NOAH utvikler teknologi for å fange CO2 i flyveaske. Et prøveprosjekt i Brevik har så langt vist gode resultater.

Bevisst satsing på forskning og utvikling har gjort NOAH til ett av de fremste kompetansemiljøene i Europa innenfor behandlingsløsninger for uorganisk farlig avfall. NOAH jobber kontinuerlig med å utvikle behandlingen av det uorganiske farlige avfallet.

Fanger klimagass

Et av de mest innovative forskningsprosjektene NOAH driver i dag, er å utvikle en prosess for å bruke CO2 fra industrirøykgass til å stabilisere flyveaske. CO2 vil da erstatte industrisyren i prosessen.

Så langt er resultatene lovende. Foreløpige resultater viser at et anlegg i Brevik som mottar 500 000 tonn flyveaske vil kunne fange 50 000 tonn CO2. Prosjektet støttes av Forskningsrådet / Gassnova via CLIMIT programmet.
Miljøgevinstene ved prosessen er mange. Blant annet reduseres Norges klimagassutslipp, og man får bundet tungmetallene i flyveasken slik at de trygt kan deponeres i gruven. Det er ingen kjente negative langtidseffekter med metoden.
CO2-prosessen kan brukes til andre typer problemavfall. Utviklingen av prosessen gjør at man kan behandle andre typer avfall.

Gjenvinning

De siste årene har gjenvinning av de nyttige stoffene i det farlige avfallet fått større oppmerksomhet. NOAHs mål er å oppnå 25% gjenvinning av mottatt avfall innen 2025. Gjenvinning av farlig avfall er teknisk utfordrende. Vi må unngå at farlig avfall på nytt blir spredt i en resirkuleringsprosess.

Det foregår forskningsarbeid på gjenvinning av flyveaske over hele verden. Utfordringen er å finne en prosess som er lønnsom og effektiv. Foreløpig er det ingen som har kommet opp med en bedre metode for behandling av flyveaske enn den NOAH benytter i dag.

Salter

Opp mot 20 prosent av flyveasken er forskjellige typer salter. Disse saltene kan gjenvinnes uten at det har betydning for bruken av asken i behandlingen av industrisyren.

Det er kommersielt mulig å utvinne saltet, som blant annet kan brukes som veisalt. Undersøkelser av saltet viser at det tilfredsstiller Vegvesenets krav til renhet og sammensetting. Av 500 000 tonn flyveaske kan det blir omtrent 100 000 tonn gjenvunnet salt.