Lukk

En seriøs aktør i avfalls-Norge

Som aktør i avfallsbransjen har NOAH på eget initiativ funnet en mulig erstatning for deponiet på Langøya. Andre aktører vil kunne tilby alternative løsninger.

NOAH er en av flere aktører som behandler farlig avfall. Selskapet har spesialisert seg på behandling av uorganisk farlig avfall og bruker en egenutviklet metode.

Vår virksomhet baserer seg på behandling av uorganisk farlig avfall. Når deponiet på Langøya fylles opp, må selskapet lete etter nye steder for å kunne fortsette å behandle farlig avfall. Søket startet i 2007.

Våre undersøkelser konkluderer med at Brevik er det best egnede stedet i Norge for å behandle og deponere farlig avfall på en miljøvennlig og sikker måte.

Etableringsfrihet

I utgangspunktet kan alle som tilfredsstiller myndighetenes krav starte behandling av farlig avfall. NOAH har ingen enerett på behandlingen av avfallet, men er den eneste aktøren som behandler uorganisk farlig avfall i Sør-Norge.

Gjennom en avtale med Norcem om gruvene i Brevik, har NOAH gjort forundersøkelser og prøvedeponering. Testdeponeringen viste at gruvene er godt egnet til formålet.

NOAH driver i tillegg til behandling av avfall, også forskning og utvikling på gjenvinning av nyttige fraksjoner i farlig avfall. I dag er det ikke økonomisk mulig å gjenvinne tungmetallene i asken. I uoverskuelig fremtid vil behandling av farlig avfall være en helt nødvendig løsning. NOAH har en ambisjon om å utvikle metoder som i fremtiden kan bidra til mer gjenvinning. Les mer om dette her