Lukk

Spørsmål og svar

Når åpner behandlingsanlegget med tilhørende deponi?

Behandlingsanlegget med tilhørende deponi er planlagt åpnet senest i 2021. Test's!

Hva er farlig uorganisk avfall?

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Dette må behandles slik at miljøgifter ikke spres og hoper seg opp i naturen. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall.

Hvorfor må Norge ha et deponi for uorganisk farlig avfall?

Norge har internasjonale forpliktelser og et nasjonalt mål om å behandle og deponere eget farlig avfall på en miljømessig forsvarlig måte.

Hvorfor er Dalen-Kjørholt gruver egnet?

Flere enn 100 alternativer er vurdert. Vår konklusjon er at gruvene i Brevik er best egnet. Bergarten i gruva og behandlingsmetoden gir til sammen en trygg deponering av det stabiliserte avfallet. Gruvestørrelsen gir sikker lagring i lang tid fremover. Tilgang til kompetanse og gode logistikkløsninger bidrar også til at dette alternativet etter vår mening er det beste i Norge.

Hva skal behandles og deponeres i gruvene?

Behandlingsanlegget skal motta fortynnet industrisyre og flyveaske med små mengder tungmetaller. Behandlingsanlegget nøytraliserer syren med den basiske asken og danner en gips. I tillegg planlegges mottak av ulike typer industriavfall. Radioaktivt avfall skal ikke mottas.

Hvilke krav stilles til deponier av farlig avfall?

Kravene som stilles er beskrevet i deponiforskriften og forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Bestemmelsene skal sikre at deponering av avfall skjer på en forsvarlig og kontrollert måte. Skadevirkninger på miljøet og menneskers helse skal forebygges eller reduseres så langt det er mulig.

Er det trygt å legge anlegget så nært boliger?

Anlegget som planlegges i Brevik vil følge strenge regler fastsatt av myndighetene. Når det gjelder avstand til 3’dje person, så styres dette basert på en betraktning av virksomhetens totale risikobilde. Våre risikobetraktninger viser helt klart at behandlingsanlegget ligger godt plassert (ca. 500 meter) fra nærmeste bebyggelse. Dette er ikke i konflikt med myndighetens regelverk.

Kan utslipp forgifte drikkevannet eller sjøen?

Det vil ikke forekomme utslipp fra gruvene som påvirker drikkevannet negativt eller endrer sjøens såkalte økologiske eller kjemiske tilstand. Gruvene er å betrakte som tette og stabile og ligger under havets overflate. Det behandlede avfallet i tillegg er stabilisert. Omgivelsene vil ikke påvirkes av deponiet, verken på kort eller lang sikt. Når gruven er fyllt opp med behandlet avfall vil den tette gruva, kombinert med en svært lav gjennomstrømning av vann, føre til at mengden vann fra gruve til omgivelsene er ubetydelig.

Vil etableringen føre til mer støy og lukt?

Nei, anlegget som planlegges i Brevik vil ikke medføre økt støy eller lukt for omgivelsene sammenliknet med dagens situasjon.

Har etableringen ingen miljørisiko?

All industri er forbundet med risiko. Vår oppgave er å redusere risikoen til lavest mulig nivå. Dette gjør vi ved å identifisere uønskede hendelser og iverksette tiltak som skal redusere sannsynligheten for at disse hendelsene kan finne sted. NOAH har lang erfaring med denne type arbeid. Dette er tilsvarende arbeid som gjennomføres hos Norcem eller på Hærøya Industripark.

Blir det økt trafikk til anlegget?

NOAHs virksomhet vil ikke føre til noen vesentlig økning i verken skips- eller lastebiltrafikken. I gjennomsnitt vil det komme én båt om dagen med avfall som skal behandles. Båtene vil være vesentlig mindre enn båtene som i dag leverer kalkstein til Norcems fabrikk.

Er det fare for lekkasjer fra transporten?

Avfallet (syre og aske) vil bli fraktet i lukkede båter og biler. Fra kai til behandlingsanlegg vil det være et lukket transportsystem som hindrer spredning. Dersom det skulle skje et uhell under transport av avfallet, er den største miljøtrusselen drivstoffutslipp. NOAH har ikke hatt uhell ved aske- eller syre-transport på båt siden oppstart i 1993.


Er det noe du lurer på eller er usikker på, så ikke nøl med å stille oss spørsmål. Vi skal svare så godt vi kan.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon

Emne

Ditt spørsmål